Τρεις (3) Επιστημονικοί Συνεργάτες στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30/11/2023. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προύποθέσεις να υποβάλουν αίτηση προς σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των υποέργων 14, 15, 24 της Πράξης «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

  • Εμπειρογνώμονας οικονομολόγος / Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (1 θέση) – Κωδικός Θέσης: A01-1
  • Εμπειρογνώμονας νομικός / Πτυχιούχος Νομικής (1 θέση) – Κωδικός Θέσης: A01-2

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχιας

  • Εμπειρογνώμονας νομικός / Πτυχιούχος Νομικής (1 θέση) – Β01

(Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις θέσεις, βλ. το κείμενο της Πρόσκλησης, σελ. 10-14)

Τρόπος πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος ανά θέση εργασίας έχει υπολογιστεί στη βάση του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€) χωρίς ΦΠΑ και δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (2.728,00€) με ΦΠΑ 24%, ανά ανθρωπομήνα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα μία (1) αίτηση σε έντυπη μορφή και μόνο, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στην οποία θα δηλώνουν έναν κωδικό θέσης της επιλογής τους και η οποία θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο υποβολής αίτησης

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (για λεπτομέρειες σύνταξης της ΥΔ βλ. σελ.22 της Πρόσκλησης)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ,ά)

5. Βεβαίωσεις και στοιχεία που αοδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα

6. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 15:30, μόνο σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες μέρες και ώρες (8:30-15:30) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΔΚΑ, επί της οδού Σολωμού 60, 10432, Αθήνα, (9ος όρος, Γραφείο Πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/treis-3-episthmonikoi-synergates-sthn-epitelikh-domh-espa-ypoyrg/