Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου «Προηγμένο σύστημα πολυτοπικής καταγραφής, αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ανασκαφικού έργου» στην Μυτιλήνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5056317)

  • ΘΕΣΗ 1 – Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τον Προγραμματισμό και την Παραμετροποίηση Εφαρμογών για ανάδειξη ανασκαφικού έργου
  • ΘΕΣΗ 2 – Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τον Προγραμματισμό και την Παραμετροποίηση Εφαρμογών με αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων και τη ρύθμιση συσκευών σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα
  • ΘΕΣΗ 3 – Ένας/μια (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τον Προγραμματισμό και την Παραμετροποίηση Κινητών Συσκευών και Εφαρμογών
  • ΘΕΣΗ 4 – Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τον προγραμματισμό, έλεγχο και παραγωγική λειτουργία προσαρμοσμένου συστήματος ψηφιακής τεκμηρίωσης ανασκαφής και ξεναγήσεων με στοιχεία εικονικής πραγματικότητας
  • ΘΕΣΗ 5 – Ένας/Μία (1) ειδικός/η για σχεδιασμό, προγραμματισμό παραμετροποίηση και προσαρμογή 3Δ δεδομένων πολιτισμικής κληρονομιάς
  • ΘΕΣΗ 6 – Ένας/Μία (1) ειδικός/η για δοκιμή, αποτίμηση συστήματος και μετάβασης σε προϊόν

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 28/10/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Καθηγητής Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 22510-36624 canag@aegean.gr

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/8fd79de2-439f-457a-b7cb-eca0b1576a18