Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΜΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΘΕΣΗ 1 Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την υποστήριξη διεξαγωγής online έρευνας σχετικά με την ανάλυση κριτήριων επιλογής ΤΜΣΠ από τους νέο εισαχθέντες φοιτητές/ριες (διαμόρφωση ερωτηματολογίου και παρουσίαση/ανάλυση συλλεχθέντων αποτελεσμάτων)

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αναπλ. Καθηγητή Παπανίκο Παρασκευά τηλ. 22810-97122, email: ppap@aegean.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήματος : 29/10/2022 23:59

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/66bc03c9-3393-4122-b1fb-05b470a1da5c