Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα κάτωθι γνωστικά πεδία έρευνας:

Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο “Λογιστική ή και Χρηματοοικονομική” [Επιβλέπων: Γ. Κόλιας, koliasg@uoi.gr]

Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο “Περιβαλλοντική και Οικονομική Λογιστική” [Επιβλέπων: Μ. Διακομιχάλης, diakom@uoi.gr}

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ ως ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α’114).

3. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης (C1) της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-δίδεται έντυπο από τη γραμματεία (όπου θα αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, ο επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής)

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

4. Σύντομο σχέδιο διδακτορικής διατριβής (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης ειδικότερα το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: α) Πρωτοτυπία της μελέτης β) Αναγκαιότητα της έρευνας γ) Μεθοδολογικό σχεδιασμό δ) Σκοπό-ερευνητικά ερωτήματα-Υποθέσεις της μελέτης

5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος

6. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

7. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια /ΤΕΙ) της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής

10. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

11. Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κ.λ.π.

Σημείωση: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κριθούν από τριμελή επιτροπή ανά γνωστικό αντικείμενο, η οποία δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια να υποβάλει υπόμνημα στη Συνέλευση του τμήματος.

Η Συνέλευση του τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου και μπορεί να συνυπολογίσει στην κρίση της την ακαδημαϊκή επίδοση, τη γνώση Η/Υ και λογισμικών, την εργασιακή εμπειρία, τη συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται: 

  • O επιβλέπων της διατριβής 
  • Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 
  • Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από 13/10/2022 έως 14/11/2022 στο email της γραμματείας του Τμήματος gramaccfin@uoi.gr (πληρ. 2682050550, http://accfin.uoi.gr/).

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-tmimatos-logistikis-kai-hrimatooiko,2052