Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ανακοινώνει σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ΄ 16/7.10.22 Πρακτικό Συνέλευσης, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 3 (τριών) υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ141/τ.Α/21.07.22) και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1033/Β/17.03.2021).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 4957/2022. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος την υποψηφιότητά τους από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
(α) Τίτλους Σπουδών
(β) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
(γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
(δ) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).
(ε) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
(στ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
(ζ) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

H αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των αναφερομένων κριτηρίων στο αρ. 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1033/2021 τ.β΄).

Γνωστικά αντικείμενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων και επιβλέποντες:
1. Εμβληματικά Κτίρια και Περιβάλλον (Σοφία Γαληνού-Μητσούδη)
2. Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Ανθρωπογενών Πιέσεων στο Υδάτινο Περιβάλλον (Ευάγγελος Κεραμάρης)
3. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Παρασκευή Μεντζέλου)

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα τηλέφωνα 2310 013934/5 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@env.ihu.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γραμματεία
Τ.Θ. 141, 574 00 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 013934/5, fax 2310 791156
Web: http://env.ihu.gr/
Ε-Mail: info@env.ihu.gr

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-ypopsifion-didaktoron-tmimatos-mihanikon-perivallontos-dip,2051