Σύμβουλος επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακού – Αθήνα –  Differend ΙΚΕ

Περιγραφή

Το espa.io ένα από τα μεγαλύτερα ενημερωτικά portal για τα επιδοτούμενα προγράμματα αποτελεί μέλος της εταιρείας Differend ΙΚΕ, είναι μια εταιρεία που προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των επιδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων. Η εταιρεια αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τόπος: Στα γραφεία της Differend στο Χαλάνδρι
Είδος απασχόλησης: Μόνιμη απασχόληση

Αρμοδιότητες:

 • Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και η υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Η καταχώρηση δεδομένων στο ΠΣΚΕ
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Παρακολούθηση του υφιστάμενου πελατολογίου
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αιτημάτων πελατών
 • Η δημιουργία των απαιτούμενων ανά δράση εκθέσεων παρακολούθησης
 • Η επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές
 • Ο συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • 2ετής εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ από την Ελλάδα ή ισότιμου πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη)
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων εφαρμογών γραφείου
 • Βασικές λογιστικές και οικονομικές γνώσεις
 • Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών
 • Να λειτουργεί εξαιρετικά με συνθήκες πίεσης χρόνου και ανταγωνισμού
 • Ευχέρεια ταξιδιών εκτός Αθηνών
 • Δίπλωμα ΙΧ ή Μότο

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις στην σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για δημόσιους φορείς
 • Εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων
 • Προϋπηρεσία στην αξιολόγηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, σχεδίων βιωσιμότητας, marketing plan
 • Ευχέρεια στην πώληση επενδυτικών υπηρεσιών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή τομέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Υψηλό μισθό συν bonus αποδοχών
 • Σταθερό Πελατολόγιο έργων που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

Η επιχείρηση δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια όλων των στοιχείων των υποψηφίων.