ΚΕΘΙ: σύμβαση μίσθωσης έργου “Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας” στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας»

Το ΚΕΘΙ προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής. Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ:5174893 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» πρόκειται να αναθέσει έργο σε ένα (1) άτομο, σύμφωνα με τον ως κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19-06-2021) με τον οποίον -μεταξύ άλλων- κυρώνεται η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, και θεσμοθετούνται σχετικά μέτρα και υποχρεώσεις για φορείς και επιχειρήσεις, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση παρενοχλητικών συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, από την κύρωση και ενσωμάτωση της εν λόγω Σύμβασης στην εθνική νομοθεσία απορρέουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο για φορείς και επιχειρήσεις (του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), όσο και για την ίδια τη χώρα που καλείται να εφαρμόσει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από βία και παρενόχληση. Στην κατεύθυνση αυτήν το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) επιχειρεί να αναλάβει καθήκοντα που προκύπτουν από τον ρόλο του ως ένας από τους εθνικούς μηχανισμούς ισότητας των φύλων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία και τεχνογνωσία του. Σε αυτό το πλαίσιο το Έργο ως βασικό σκοπό έχει την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας μέσα από την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου επιδιώκουν να προσεγγίσουν ερευνητικά τις ανάγκες των φορέων (ιδιωτικών και δημόσιων), προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και στη συνέχεια να τους παράσχουν σχετική υποστήριξη και πληροφόρηση. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης σε συνεργασία με φορείς από τον κόσμο της εργασίας για τη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και την πρόληψη και την εξάλειψη του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δράσεων του έργου προβλέπεται:

α) η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της υλοποίησης έρευνας για την αποτύπωση των αναγκών των φορέων ως προς την εφαρμογή των νομικών τους υποχρεώσεων

, β) η ανάπτυξη υλικού επιμόρφωσης και η υλοποίηση επιμόρφωσης με την οπτική του φύλου (gender training) σε εργοδότες και ανώτερα διοικητικά στελέχη φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και την παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας,

γ) η ανάπτυξη παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους σχετικούς φορείς.
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Κωδικός: 1]
Το άτομο που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών δικτύωσης και επικοινωνίας/δημοσιότητας του Έργου. Πιο συγκεκριμένα:

 Διοργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων και όλων των ενεργειών εξωστρέφειας (πχ. Συνέδριο)
 Υλικό Ευαισθητοποίησης
 Διάχυση του υλικού
 Προβολή και δημοσιότητα των δράσεων
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, για τον ανωτέρω κωδικό έχουν όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού αίτηση συμμετοχής ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Πινδάρου αρ. 2, Τ.Κ. 106 71 – Αθήνα, Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Επιτροπής για την υπ’αριθμ 3/2022 – MIS 5174893 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kethi@kethi.gr. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων και σε περίπτωση ηλεκτρονικής
αποστολής με βάση την ημερομηνία αποστολής του email.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις δέκα (10
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17/10/22