Διδάσκοντες στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

  • Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών
  • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης


Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το κόστος της
οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, βάσει της ως άνω απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται
η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις
ακόλουθες ιδιότητες:
α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1) Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:
www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας).
2) Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
3) Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
4) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
5) Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).
6) Βεβαίωση απόδειξης διδακτικής εμπειρίας, κατά προτίμηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 07/10/2022 έως και
17/10/2022 σ
τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δ/νση:
Δαμασκηνού και Κολοκτρώνη, ΤΚ 20131, Κόρινθος). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ιωάννα Δούκα (email: sep-secr@uop.gr, τηλ. 27410-74991, 10.00-13.00).