Διαχειριστής Προγραμμάτων – Αθήνα – Μετάδραση ως 14-10-2022

Η θέση απευθύνεται σε έμπειρο/η διαχειριστή/ρια προγραμμάτων, που θα αναλάβει σε συνεργασία με τη Διοίκηση, το συντονισμό και την εποπτεία προγραμμάτων που υλοποιεί η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο των Τομέων Δραστηριοτήτων και εξειδίκευσής της.  

 

Καθήκοντα θέσης: 

 • Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους υλοποίησης (projectmanagers) των επιμέρους έργων από τα Τμήματα Δραστηριοτήτων. 
 • Συντονισμός, υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπευθύνων υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση πτυχών της χρηματοδότησης,  παρακολούθησης της απορρόφησης, αναμόρφωσης του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των όρων υλοποίησης. 
 • Συντονισμός της προετοιμασίας των αναφορών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένουκαι διασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής τους προς τους χρηματοδότες. 
 • Προετοιμασία και ανάπτυξη προτάσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων καθώς και νέων δράσεων βάσει των αναγκών που αντιμετωπίζονται στην ομάδα-στόχο. 
 • Διαχείριση των συμβάσεων επιχορήγησης ή/και ανάθεσης έργου, καθώς και επικοινωνία, συναντήσεις, επαφές με τους εταίρους ή και χρηματοδότες, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και μετεξέλιξη της συνεργασίας. 
 • Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για ανανέωση, αναμόρφωση ή παράταση των προγραμματικών συμβάσεων. 
 • Συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Οργάνωσης για την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού σε περιπτώσεις ελέγχων συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδοτών, ή διαχειριστικής αρχής. 
 • Επικοινωνία με χρηματοδότες και άλλους φορείς για τη διασφάλιση καλής συνεργασίας και συντονισμού. 
 • Δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με άλλους φορείς στο πεδίο (κρατικούς, διακρατικούς, διεθνείς και μη-κυβερνητικούς). 
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια όταν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο/ρόλο της θέσης.  
 • Επιλύει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων και σχεδιάζει τις εκάστοτε διορθωτικές κινήσεις.  

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα. 
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ ή διεθνή οργανισμό με αντικείμενο τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. 
 • Άριστη γνώση υποβολής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.  
 • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατά προτίμηση με αντικείμενο τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων άλλως -ει δυνατόν- προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. 
 • Ευχέρεια στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση απορρόφησης προϋπολογισμών έργων υλοποιούμενων στα πλαίσια συμφωνιών επιδότησης. 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής (προφορικά και γραπτά) και ικανότητα σύνταξης απαιτητικών κειμένων με τεχνικούς όρους και σύνθετη δομή. 
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κατ’ ελάχιστον MSOffice & internetskills). 
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τη διαχείριση ομάδων. 
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων/έκτακτων περιστατικών . 
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και δημιουργικότητα.  

 

ChildSafeguardingPolicy: level 4 

 Υποβολή δικαιολογητικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική hr@metadrasi.orgμέχρι τις 14/10/2022 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: Programme Manager 2022. 

 

 

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Πηγή : https://metadrasi.org/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-2/