Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 386/12-09-2022 απόφαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δέκα τέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων κατανεμημένες, όπως περιγράφονται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 10/10/2022 έως και τη Δευτέρα 31/10/2022 στο email esbili@uowm.gr με την αποστολή ενός αρχείου με τη μορφή pdf, το οποίο θα έχει την ονομασία «Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής + Ονοματεπώνυμο».

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο Πτυχίου & Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
8. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ερευνητική πρόταση).
9. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο/η υποψήφιος/ια ότι μπορεί να συμβάλει στη θετική αξιολόγηση).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρ. 46 του ν. 4485/2017) ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών: τηλ. 2385055115 και ηλεκτρονική διεύθυνση esbili@uowm.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypovolis-aitiseon-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-paidagogiko-t,2046