Προκήρυξη για θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ.76η/05.10.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη θέσης Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 1722/τ.Β΄/16.05.2019, για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Προκηρύσσει τρεις [3] θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, ως ακολούθως:

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Διαχείριση συστημάτων άρδευσης καλλιεργειών και πράσινου με αξιοποίηση δεδομένων αισθητήρων»,(Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.:ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, email itsirog@uoi.gr).
 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Μοντελοποίηση συστημάτων φυσικών μεγεθών με ευφυείς τεχνικές στην γεωργία ακριβείας»,(Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.:ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής email itsirog@uoi.gr).
 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Η Πράσινη Γεωργία και τα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τροφής και ενέργειας, δέσμευση άνθρακα» Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.:ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, email nkorres@uoi.gr).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ.μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της Αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δεν λειτουργεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και πληρούν τα σχετικά κριτήρια για τα οποία, ανά περίπτωση, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, κατά την κρίση της Ε.Δ.Σ., οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση και έχουν πλούσιο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεων τους, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος(άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση υποψηφιότητας καθώς και ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (ΗλεκτρονικήΔ/νση:deagri@uoi.gr).κατά το χρονικό διάστημα από 06.10.2022 μέχρι και 20.10.2022

 • Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης και τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας και της συμβολής της στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης).
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 (σύμφωναμε τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα (εδώ) της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, που να αποδεικνύεται με: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν για πτυχιούχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη Δ.Ε.Π., Ερευνητές (ή από εργοδότη αν αφορά προϋπηρεσία σε ερευνητικό πρόγραμμα ή εργασία σε πιστοποιημένα εργαστήρια).
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας(εφόσον υπάρχουν).
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του/της.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-gia-theseis-ypopsifion-didaktoron-sto-tmima-geoponias-tou-panepistimiou-ioanninon,2042