Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων και Ερευνητών  για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – AIDA», με αντικείμενο «Βαθειά Μάθηση-Υπολογιστική Όραση»

Η ερευνητική ομάδα Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML) https://aiia.csd.auth.gr/computer-vision-machine-learning/ του εργαστηρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Ι. Πήτα, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA) https://www.i-aida.org/ ζητά νέους/νέες:

 • Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ)
 • Πτυχιούχους Ερευνητές (με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο)

για έρευνα (κυρίως) και ανάπτυξη στην Μηχανική Μάθηση-Υπολογιστική Όραση στα ερευνητικά έργα Horizon Europe και H2020: TEMA, SIMAR, AI4Media, AI4Europe και AerialCore.

Ερευνητικά αντικείμενα

 • Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (extreme data analytics) για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, πχ πυρκαϊών, πλημμυρών (ΤΕΜΑ)
 • Ερμηνευτική Τεχνητή Νοημοσύνη (Explainable AI) (ΤΕΜΑ)
 • Ανάλυση οπτικών δεδομένων πραγματικού χρόνου (ΤΕΜΑ)
 • Αποκεντρωμένη ανάλυση δεδομένων σε cloud/edge computing (ΤΕΜΑ)
 • Ευρωστία/ανθεκτικότητα νευρωνικών δικτύων σε αντιπαραθετικές επιθέσεις και θόρυβο (ΤΕΜΑ, AI4Media)
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων από εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης (AI4Media, ΤΕΜΑ)
 • Συνεχιζόμενη μάθηση και επανεκπαίδευση νευρωνικών δικτύων (TEMA, AI4Media)
 • Βαθιά μάθηση για αυτόματη παραγωγή νέου οπτικού και κινηματογραφικού υλικού (AI4Media)
 • Βαθιά μάθηση για αυτόματο υποτιτλισμό και περίληψη βίντεο (AI4Media)
 • Βαθιά μάθηση για ανθρωποκεντρική σημασιολογική ανάλυση (αναγνώριση προσώπου/κινήσεων κλπ) (AI4Media)
 • Ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων, επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) (TEMA, AI4Media)
 • Yπολογιστική πολιτική (AI4Media)
 • Ανάλυση πολυτροπικών δεδομένων (εικόνες, τομογραφικές απεικονίσεις και σήματα) για ανίχνευση ελαττωμάτων σε βιομηχανικές σωληνώσεις με χρήση ρομπότ (drones) (SIMAR)
 • Ρομποτικό σύστημα τηλεματικής εγκατάστασης αισθητήρων ελέγχου βιομηχανικών σωληνώσεων (SIMAR)
 • Όραση/Ρομποτική αντίληψη (drones) για έλεγχο ηλεκτρικών γραμμών μεταφοράς (AerialCore)
 • Όραση/Ρομποτική αντίληψη (drones) για αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής (AerialCore)
 • Ανάπτυξη υλικού και εφαρμογών για την International Artificial Intelligence Doctoral Academy (AIDA) (AI4Europe).
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού (AI4Europe)

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι

 • International Artificial Intelligence Doctoral Academy (AIDA) https://www.i-aida.org/
 • Trusted Extremely Precise Mapping and Prediction for Emergency management (TEMA), Νέο έργο (2022-2026) Horizon Europe (Συντονιστής Ι. Πήτας)
 • AI4Europe Νέο έργο (2022-2025) Horizon Europe
 • AI4Media Center of AI Excellence (2020-2024) https://www.ai4media.eu/
 • Safe Inspection and Maintenance with AI and Augmented Reality (SIMAR) Νέο έργο (2022-2025) Horizon Europe
 • AerialCore H2020 Project (2020-2024) https://aerial-core.eu/

Τι προσφέρουμε

 • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή/και έρευνα/ανάπτυξη (χωρίς διδακτορικό) στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.
 • Συμμετοχή στην Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη σαν φοιτητής/τρια (για ΥΔ ή ερευνητές).
 • Πλήρως ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και εξασφαλισμένη διάρκεια χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιστημονικών έργων.
 • Πρόσθετη οικονομική επιβράβευση για αξιοσημείωτες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά, άριστα αποτελέσματα ανάπτυξης.
 • Δυνατότητες εξέλιξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.
 • Χρηματοδοτούμενη συνεργασία με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα/δημόσιους φορείς/εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού και σχετικά ταξίδια.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κος Ιωάννης Πήτας έχει τους καλύτερους επιστημονικούς δείκτες (H-index, citations) στην Πληροφορική στην Ελλάδα. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA, με 77 εταίρους, εκ των οποίων 60 άριστα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια), επιστημονικός υπεύθυνος 74+ ερευνητικών έργων και συντονιστής του νέου μεγάλου ερευνητικού έργου TEMA (extreme data analytics).

Προφίλ υποψηφίου

 1. Κάτοχος Διπλώματος (Μ.Eng.) από Τμήμα ΑΕΙ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ή ΗΜΜΥ, ή συναφές και ισότιμο, πενταετούς φοίτησης ή
 2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) από Τμήμα ΑΕΙ Πληροφορικής ή
 3. Πτυχιούχος Πληροφορικής ή συναφούς πτυχίου τετραετούς φοίτησης.
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις:
  • ανάπτυξης λογισμικού (C++, Python),
  • μηχανικής/βαθιάς μάθησης ή/και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος (πχ. σχετικά μαθήματα ΠΠΣ/ΠΜΣ ή/και σχετική διπλωματική εργασία).
 • Επιθυμητή η πολύ καλή βαθμολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και άλλες καλές επιδόσεις (πχ. σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις).

Οι αποδοχές εξαρτώνται από το βιογραφικό, βαθμολογία και γνώσεις του υποψηφίου.

Αιτήσεις για συνεργασία

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α μπορεί είτε να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas [at] csd [dot] auth [dot] gr ή να κάνει αίτηση πατώνταςεδώμέχρι 15/10/2022.

Συνημμένα τα εξής:

 • βιογραφικό σημείωμα,
 • αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας σε όλο το φάσμα σπουδών.

Σημείωση: Για όλες τις θέσεις θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του ΑΠΘ.