3 εμψυχωτές/τριες στο κέντρο ΝΟΗΣΙΣ

Στο πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος, για το διάστημα Οκτώβριος
2021 – Δεκέμβριος 2021, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) εμψυχωτών σε σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και προσκαλεί
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΗ
Πρόκειται για τρεις (3) θέσεις εμψυχωτών εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών, που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΝΟΗΣΙΣ και
στη δράση Πάρτι με τον Dr. Noesis, με αντικείμενο εργασίας:
α) Υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος (πειράματα Φυσικής/
Χημείας, χειροτεχνίες, κατασκευές, δημιουργική απασχόληση παιδιών).
β) Προετοιμασία αιθουσών και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ) Συνοδεία ομάδων.
δ) Επικοινωνία με γονείς / επισκέπτες.
ε) Προτάσεις βελτίωσης των δράσεων.
ζ) Διενέργεια δράσεων αξιολόγησης των δράσεων του Ιδρύματος.
Ο/Η υποψήφιος/α θα καθοδηγείται από τον υπεύθυνο υλοποίησης και οργάνωσης των
δράσεων. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικές δράσεις θα εκτελούνται κυρίως τα Σαββατοκύριακα,
αλλά και καθημερινές, κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, αλλά και σε άλλο χώρο,
εφόσον χρειαστεί.
Σημειώνεται ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των
υπαλλήλων του Ιδρύματος ούτε δύναται να εκτελεστεί από αυτούς.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου/ας ορίζεται σε 9 μήνες. Η σύμβαση
δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας. Προβλεπόμενη ημερομηνία
έναρξης της εργασίας είναι η 1/10/2022.
ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή κάθε απασχολούμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης και την διάρκεια απασχόλησης. Οι
ελάχιστες ώρες απασχόλησης μηνιαίως προσδιορίζονται σε 16 ώρες. Ο υπολογισμός της
αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τον ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο). Η αμοιβή θα
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Κέντρου Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θέρμη. Ωστόσο,
σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον απαιτηθεί, δύναται το προσωπικό να απασχοληθεί και
εκτός του Ιδρύματος, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την
απασχόληση.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
Τυπικό απαιτούμενο προσόν ορίζεται η κατοχή απολυτηρίου λυκείου.
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον φοιτητής/τρια ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ
Παιδαγωγικών Σχολών
. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης γίνεται αποδεκτό το
πιστοποιητικό φοίτησης στις παρακάτω σχολές: Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας,
Βιολογίας, Γεωλογίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
και Προσχολικής Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 12/10/2022 (με σφραγίδα ταχυδρομείου)
στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 570
01, Θέρμη, υπόψη Γραμματείας.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ΕΜΨDRNOESIS2022». Αντικατάσταση της
αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία αποστολής.
Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται
ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε
κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε
στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων
δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη
των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.
Ηλιάδου Ειρήνη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης iliadou@noesis.edu.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12/10/22