Πρόσκληση ειδικών συνεργατών από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., που συστάθηκε βάσει της διάταξης του άρθρου 16 του ν.1518/1985, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεσμοθετημένου επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα Αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες για την υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες),συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης).

 1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος.
  Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων /αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.
 2. Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες
  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι με απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο
  συντονισμό και στην οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων. Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη χρήση εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης οικονομικών στοιχείων των Έργων, καθώς και στη σύνταξη αναφορών οικονομικής προόδου. Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 3. Επιστήμες Υγείας
  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος. Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων / αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.
 4. Ειδικοί εμπειρογνώμονες / εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση στη μετασχηματίζουσα μάθησης
  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος.
  Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων / αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.
 5. Ειδικοί εμπειρογνώμονες / εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε θέματα κοινωνικής συνοχής
  Απαραίτητη η εγνωσμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα υποστήριξης ή/και
  ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνεκτιμώμενη η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.
  Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (αίτηση και βιογραφικό σημείωμα) ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2022.
  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@eetaa.gr.
  Γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση των ως άνω θα πραγματοποιείται σταδιακά μετά τη λήψη τους.