122 θέσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά
εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που εδρεύει στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):