Μία θέση Διαχειριστή δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών – Αθήνα – ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 707η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Ε-12218) Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΚΥΑ & Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 620η συν. Δ.Σ. / 28-3-2018.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου σχολής ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου Θετικών Επιστημών ως Διαχειριστή δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πηγή : https://www.demokritos.gr/jobs/015-2022-2739/