Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Applied Informatics) (2022-2023)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ανακατεύθυνσης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός
θέσεων είναι σαράντα (40).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφών γνωστικών πεδίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 09 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεμπτεμβρίου στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

Δικαιολογητικά:
➔ Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών του ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής ακολουθούνται οι διατάξεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις.
➔ Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου στα οποία να αναφέρεται και ο βαθμού του πτυχίου.
➔ Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση επιπέδου «Β2», η οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είτε με άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό προηγούμενης φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
➔ Έως δύο (2) συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάξαντος). Οι επιστολές μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι επιστολές μπορεί να προέρχονται από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
➔ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.
➔ Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
➔ Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
➔ Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
➔ Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

● Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, το βαθμό στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς και τον αριθμό τους.
● Τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το ΠΜΣ, αν υπάρχουν.
● Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
● Τη βαθμολογία του υποψήφιου στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα.
● Την πιθανή ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει, η οποία τεκμηριώνεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις.
● Την ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου σε θέσεις και αντικείμενα σχετικά με την θεματολογία του ΠΜΣ.
● Τις συστατικές επιστολές.
● Την προσωπική συνέντευξη, εφόσον έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή (ΕΕΜΦ) του ΠΜΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:
● για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 12 μήνες. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου οι σπουδές να ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ανέρχεται στους 24 μήνες.
● για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 24 μήνες και 48 μήνες η μέγιστη. Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τα δύο χειμερινά και εαρινά εξάμηνα και θα ακολουθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα υπάρχει η δυνατότητα η ανάθεση της διπλωματικής να γίνεται κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 3.400 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549460 στο email: applied@hua.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος https://applied.dit.hua.gr.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/harokopeio-efarmosmeni-pliroforiki,2533