Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

A. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Οι υποψήφιοι για τη θέση μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής πρέπει να πληρούν
τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:
 να διαθέτουν μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε συναφές επιστημονικό πεδίο·
 να διαθέτουν επταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σχετική με τα
θεμελιώδη δικαιώματα σε επιστημονικούς κλάδους όπως οι κοινωνικές
επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες, το δίκαιο ή/και η στατιστική – μετά την
απόκτηση του ανωτέρω τίτλου σπουδών·
 ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή κράτους που συμμετέχει στις
εργασίες του FRA ως παρατηρητής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/555 του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2022·
 εις βάθος γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) της αγγλικής γλώσσας και
ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας άλλης γλώσσας της
ΕΕ.
B. Κριτήρια επιλογής
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι πέντε απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή των μελών της
Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
 Επιστημονική αριστεία: επιστημονική αριστεία η οποία συνδέεται
αυστηρά με τους τομείς της εντολής του Οργανισμού και καταδεικνύεται
από δημοσιεύσεις σε συναφείς τομείς ή άλλους δείκτες συναφούς
επαγγελματικής εμπειρίας και αφορά επιστημονικούς κλάδους όπως το
δίκαιο, οι κοινωνικές επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες, η στατιστική, η
γεωγραφία, η οικονομία, η ανθρωπολογία ή η δημοσιογραφία·

 Διακρατική, συγκριτική εμπειρία: εκτενής εμπειρία προερχόμενη από
εργασία ή/και ποιοτική και ποσοτική συγκριτική έρευνα σε περισσότερες από
μία χώρες, σε τομείς άμεσα συνδεόμενους με το έργο του Οργανισμού·
 Βαθιά γνώση σχετικά με τα θεμελιώδη/ανθρώπινα δικαιώματα στην
πράξη: εκτενής εμπειρία σχετικά με τις νομικές πτυχές, τις κοινωνικές
επιστήμες, τις πολιτικές ή/και την πρακτική εφαρμογή των
θεμελιωδών/ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη – για παράδειγμα
εμπειρία από επιτόπιο έργο, ανάλυση δεδομένων, διακυβέρνηση και
δημοκρατία, παροχή τεχνικών συμβουλών και έκδοση δικαστικών
αποφάσεων, εργασιακή εμπειρία σε διεθνή κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων οργάνων παρακολούθησης·
 Παροχή γνωμοδοτήσεων ή/και συστάσεων: Εμπειρία στην κατάρτιση
γνωμοδοτήσεων ή συστάσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, σχετικών με
τους τομείς ενδιαφέροντος του Οργανισμού·
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας στον επιστημονικό τομέα:
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Στην Επιστημονική Επιτροπή, τα αγγλικά είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιείται τόσο για την προφορική όσο και για τη γραπτή επικοινωνία.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα:
 κατοχή, επί του παρόντος ή κατά το παρελθόν, μόνιμης θέσης καθηγητή ή
άλλης θέσης που συνεπάγεται έρευνα σε ακαδημαϊκό ίδρυμα·
 κατοχή διδακτορικού τίτλου·
 επαγγελματική πείρα σε διεπιστημονικό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε διεθνές πλαίσιο·
 εμπειρία στη διάδοση ερευνητικών πορισμάτων σε ακροατήρια με καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του
δικτυακού τόπου του Οργανισμού:
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά γίνονται δεκτές.

Μια αίτηση θεωρείται αποδεκτή μόνο εφόσον περιλαμβάνει:
 επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι μία σελίδα)·
 έντυπο εγγραφής το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου που
περιέχεται στη σελίδα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού·
 κατάλογο επιστημονικών εκδόσεων σε βιβλία και επιστημονικά
περιοδικά του τομέα τους, περιλαμβανομένων των περιλήψεων των πέντε
πλέον συναφών άρθρων (τρεις από τις περιλήψεις πρέπει να είναι στα
αγγλικά)