ΕΚΚΕ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EU SURVEY ON GENDER-BASED VIOLENCE AGAINST WOMEN AND OTHER FORMS OF INTER-PERSONAL VIOLENCE (EU-GBV) IN GREECE»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based
violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in
Greece», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει
έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και
προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη
των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της
παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθούν τρεις (3) θέσεις
έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών μέσω σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται
η απασχόληση στο έργο. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που
σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση η οποία θα συναφθεί ανάμεσα
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με
βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ‘ (Field Supervisor) (ΚΩΔ. 1, 2, 3)
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία, ως επόπτης/επόπτρια πεδίου σε ποσοτικές
έρευνες.
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντευκτής/συνεντεύκτρια σε
τουλάχιστον 1 ποσοτική έρευνα.
 Εναλλακτικά αν ένας υποψήφιος/α δεν έχει εμπειρία ενός έτους ως επόπτης/τρια,
να έχει εμπειρία ως συνεντευκτής/τρια σε τουλάχιστον 2 ποσοτικές έρευνες.
 Διαμονή: στον Δήμο Πατρέων (κωδ. 1) ή στον Δήμο Ιωαννιτών (κωδ. 2) ή στον
Δήμο Λαρισαίων ή στον Δήμο Βόλου (κωδ. 3).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ (Field
Supervisor) (ΚΩΔ. 1, 2, 3)
 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ
αυτοκινήτου.
 Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας.
 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted
Personal Interviewing).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στον φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου/ης θα πρέπει να
εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 Αίτηση με αναφορά στον τίτλο και τον κωδ. της θέσης.
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 Υπεύθυνη δήλωση για την κατοικία και την δυνατότητα μετακίνησης.
 Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της
ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση t.boutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: ithanos@ekke.gr) μέχρι και την 19/09/2022 και ώρα 14.30.
Αντικατάσταση των προτάσεων ή διόρθωση αυτών ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Ελλιπείς προτάσεις και προτάσεις χωρίς αναφορά στον τίτλο της θέσης δεν θα
ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στις προτάσεις, είτε στο
βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων
δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική
κατάταξη των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Ιωάννη Θάνο /τηλ. 210 7491605/ ithanos@ekke.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19/09/22, 14:30