ΠΜΣ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ξεκινήσει την οργάνωση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων».

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€.

Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022:

  • Συμπληρωμένο έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http://msc-acs.uniwa.gr/).
  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Πρόσφατη φωτογραφία.
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικών).

Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ «Πληροφορική και Εφαρμογές»
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπουλη 1,
Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12210
Κτίριο Κ.16, 1ος Όροφος, Γραφείο 119

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για επιπλέον πληροφορίες με τη Γραμματεία στο email msc-acs@uniwa.gr, καθώς και στο τηλ. 210-5385312.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-acs.uniwa.gr/

Πηγή  : https://www.eduguide.gr/nea2021/pms-prohgmenes-texnologies-ypologistikwn-systhmatwn-apo-panepist/