Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. “Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία”

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» (ΦΕΚ 2548/Β’/27.06.2019), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

 Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/planitiki-perivallon/έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά και για την 3η κατεύθυνση, Research in Environmental Sciences στα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  έως 14.09.2022 και ώρα 23:59.