Επιμελητή Εκδόσεων Ανθρωπιστικών Επιστημών στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ
του ΙΤΕ, και βαρύνει το πρόγραμμα WBS 21080000-22, «Δημιουργία και παραγωγή εκδόσεων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».
Τόπος εργασίας: ΑΘΗΝΑ: Υποκατάστημα Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ, Πλάκα 10556
ή
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Έδρα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, κτιριακό Συγκρότητα ΙΤΕ, Βασιλικά Βουτών, 70013
Αντικείμενο εργασίας:
Εκδοτική επιμέλεια βιβλίων στους τομείς Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Θεωρίας και κριτικής της Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας. Συμμετοχή σε αξιολόγηση εκδοτικών προτάσεων. Συντονισμός, επίβλεψη και υλοποίηση του εκδοτικού προγράμματος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στους παραπάνω τομείς. Συνεργασία με
συγγραφείς, με μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές, κ.ά. Παρακολούθηση της ελληνικής, ελληνόγλωσσης και ξένης βιβλιογραφίας στα παραπάνω πεδία.
Α. Απαιτούμενα προσόντα:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να έχουν Πτυχίο ΑΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής)
  Φιλοσοφικής Σχολής, και ειδικότερα Τμημάτων [Ελληνικής] Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας.
 2. Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα στην επιμέλεια έγκριτων εκδόσεων στα πεδία
  Φιλολογίας/Λογοτεχνίας/Φιλοσοφίας τουλάχιστον σε 15 αυτοτελή βιβλία (να παρατεθεί, στο Υπόμνημα που
  ζητείται, κατάλογος βιβλίων που έχουν επιμεληθεί, με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία: Συγγραφέας, τίτλος,
  εκδότης, χρονολογία έκδοσης, αριθμός σελίδων. Δεν θα ληφθεί υπόψιν εργασία σε αυτοεκδόσεις.)
 3. Άριστη γνώση της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας (πιστοποιείται από τη συμμετοχή σε έγκριτες εκδόσεις
  αρχαιοελληνικής/λατινικής γραμματείας)
 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β).

Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, σε επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών αλλά και/ή Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών.
 • Πλήρης κύκλος επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, σε επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, δημιουργική γραφή κ.λπ.
 • Καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής.
 • Εμπειρία στον συντονισμό και την επίβλεψη συγγραφέων, μεταφραστών, γλωσσικών επιμελητών και διορθωτών στη διαδικασία παραγωγής βιβλίων (ως μέρος του Υπομνήματος)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο