Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι επτά (27) θέσεων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68).

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών (Α’ 68/2022). Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιρειών. Η Εταιρεία έχει σκοπό να προσφέρει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

Αναλυτικά οι θέσεις: 

 1. Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
 2. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
 3. Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR)
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
 4. Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO)
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
 5. Γραμματεία – Υποδοχή/Reception
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
 6. Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
 7. Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου
  • ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση
 8. Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO)
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
 9. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
 10. Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
 11. Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 12. Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 13. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (εντός γραφείου)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 14. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (εκτός γραφείου – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής) 
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 15. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (εκτός γραφείου – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 16. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (εκτός γραφείου – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 17. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (εκτός γραφείου – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 18. Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 19. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
 20. Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Ρίσκου/Κινδύνου
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 21. Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Ρίσκου/Κινδύνου
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Στατιστικού – 1 θέση
 22. Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
 23. Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
 24. Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
 25. Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 2 θέσεις
 26. Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα , να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. , οδός Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των κύριων και των επικουρικών προσόντων, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσης.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πηγή : https://www.eduguide.gr/nea2022/prokhry3h-plhrwshs-eikosi-epta-27-8esewn-sthn-ellhnikh-etaireia/