Συντονιστής/ρια Ευρωπαϊκών Έργων Έρευνας – Αττική – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αναζητά έμπειρο/η Συντονιστή/ρια Ευρωπαϊκών Έργων Έρευνας για να αναλάβει τη διαχείριση των έργων στα οποία συμμετέχει η ΕΛΛΟΚ (ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων φορέων).

Ο/Η Συντονιστής/ρια Έργου, υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας ή/και της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, θα συντάσσει προτάσεις έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υλοποιεί και θα διαχειρίζεται έργα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και άλλων χρηματοδοτών, θα τηρεί τους κανονισμούς που διέπουν την οικονομική και επιστημονική διαχείριση των έργων, θα αναπτύσσει καλές εργασιακές σχέσεις με τους εταίρους, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου. Ο/Η Συντονιστής/ρια Έργων θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της ΕΛΛΟΚ και θα συνεργάζεται με την Πρόεδρο ή/και τον/την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής και κατά περίπτωση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κύριες δραστηριότητες

 • Καθημερινή διοίκηση και παρακολούθηση των έργων (project management), καθώς και του προγραμματισμού συναντήσεων του έργου, της σύνταξης πρακτικών συναντήσεων, της σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου και οικονομικών του έργου, καθώς και κατάρτισης παρουσιάσεων, εκθέσεων και άλλων εγγράφων για την προετοιμασία των συναντήσεων της διοίκησης των έργων.
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εταίρους και τους διαχειριστές των έργων και άλλους ενδιαφερομένους για την πρόοδο όλων των παραδοτέων και λοιπών δράσεων, και διασφάλιση της τήρησης όλων των συμβατικών όρων.
 • Προσδιορισμός των πόρων (χρόνος, χρηματοδότηση, εξοπλισμός) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων.
 • Σύνταξη προτάσεων έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προϋπολογισμού σε συνάρτηση με το έργο το οποίο θα εκτελέσει η ΕΛΛΟΚ.
 • Στενή συνεργασία με την ταμία, τη λογίστρια και τη διευθύντρια για τη σύνταξη, επανεξέταση και οριστικοποίηση συμφωνιών χρηματοδότησης έργων (Grant Agreements) ή συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους, και διασφάλιση της έγκαιρης εξόφλησής τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου και της οικονομικής διαχείρισης των έργων και αναφορά στη διευθύντρια σε τακτική τριμηνιαία βάση.
 • Στενή συνεργασία με την ταμία και τη λογίστρια της ΕΛΛΟΚ για τη διασφάλιση της έγκαιρης προετοιμασίας και υποβολής των οικονομικών εκθέσεων των έργων και της τεκμηρίωσης όλων των δαπανών.
 • Σύνταξη των τακτικών εκθέσεων προόδου των έργων και του ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών για κάθε έργο και, σε συνεργασία με τη διευθύντρια και τη λογίστρια, επίβλεψη της έγκαιρης και ορθής υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ή/και Διοικητικό Συμβούλιο ή/και Επιστημονική Επιτροπή για θέματα επικοινωνίας, πολιτικής για την έρευνα για τον καρκίνο, πολιτικής για τον καρκίνο, προβολής και δημοσιότητας των έργων, σύνταξης δημοσιεύσεων/άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακό σε κάποια από τις ειδικότητες: Μοριακή Βιολογία, Γενετική Ογκολογία, Δημόσια Υγεία, Φαρμακολογία, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, με ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες και αντίστοιχη αποδεδειγμένη εμπειρία
 • Καλή γνώση και πρακτική εμπειρία των κανονισμών που διέπουν τα χρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ όπως Horizon Europe, IHI-Innovative Health Initiative, Erasmus+, ΕRAperMED, Transcan κ.ά.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες για τη διαπραγμάτευση του εταιρικού (partner) ρόλου της ΕΛΛΟΚ με την ομάδα διοίκησης των έργων, καθώς και της συμμετοχής της σε Work Packages του έργου και της εκτίμησης του χρόνου υλοποίησης των παραδοτέων της ΕΛΛΟΚ σε ανθρωπομήνες, κατανομή του προϋπολογισμού της.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, εκτίμησης και ακριβούς τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών και ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών έργων.
 • Επιθυμητή η γνώση της ογκολογίας, ψηφιακής υγείας στην ογκολογία, του εθνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του καρκίνου.
 • Επιθυμητή η βασική γνώση και κατανόηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Εμπειρία συνεργασίας μέσω ενός κοινού συστήματος διαχείρισης έργων π.χ. Microsoft Project Management.

Συνεργασία με ομάδα

 • Ικανότητα εργασίας σε μικρή ομάδα επαγγελματιών με γρήγορους ρυθμούς
 • Ικανότητα εργασίας σε ελληνικό και αγγλόφωνο περιβάλλον
 • Προθυμία και διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια με σύντομη προειδοποίηση και για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων ενός πολυάσχολου, μικρού γραφείου

Επικοινωνία

 • Εξαιρετική δεξιότητα στη χρήση της προφορικής και γραπτής ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα και εμπειρία σύνταξης, σελιδοποίησης εκθέσεων και μεγάλων εγγράφων

Εμπειρία

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο Office 365, κυρίως σε Word, Excel, ιδιαίτερα κατάρτιση πινάκων, σεναρίων, προγραμματισμό και PowerPoint, καθώς και διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Απαιτείται αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καθώς και γνώσεις κατάρτισης προϋπολογισμού, επίβλεψης και οικονομικής διαχείρισης έργων.
 • Επιθυμητή η εμπειρία χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, LinkedIn) σε περιβάλλοντα τομέα υγείας
 • Επιθυμητή η εμπειρία εργασίας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε οργάνωση ασθενών
 • Εμπειρία δημιουργίας παρουσιάσεων με χρήση σύγχρονων μεθόδων οπτικοποίησης περιεχομένου

Προσφέρουμε πολύ καλές συνθήκες εργασίας στο κέντρο των Αθηνών, σε μια μικρή νεανική ομάδα επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, με υποστηρικτική Διοίκηση, ατόμων αφοσιωμένων στην υλοποίηση της αποστολής της οργάνωσης. Η θέση προσφέρει πολλές και μοναδικές ευκαιρίες κατάρτισης, δικτύωσης, και ανέλιξης για τον κατάλληλο νέο/α συνεργάτη/ιδά μας.

Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να είστε το νέο μέλος του γραφείου μας, στείλτε μας το συντομότερο το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με επιστολή στην οποία θα αναφέρετε την εμπειρία σας στους παραπάνω τομείς, τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι αιτήσεις που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της θέσης.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82/C016FEAD-68D3-A4D3-2FAE-821D4DB3DA86