Ειδικός Παιδαγωγός – Αλεξάνδρεια Ημαθείας – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ προκηρύσσει

μία θέση μερικής απασχόλησης (6ωρης καθημερινής) Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο) που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Για την πλήρωση της θέσης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–    Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–       Ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας.

–       Μεταπτυχιακές σπουδές.

–       Καλή γνώση Αγγλικών.

–       Καλή γνώση Χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

–       Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο με άτομα με νοητική υστέρηση – αυτισμό.

–       Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου.

–       Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

–       Εμπειρία εθελοντισμού.

–       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

–       Δίπλωμα οδήγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

–       Βιογραφικό σημείωμα.

–       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

–       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

–       Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

–       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης (υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου: https://tapaidiatisanoixis.gr ) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, από την Τετάρτη 31.08.2022 έως και την Παρασκευή 09.09.2022 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση  hr@tapaidiatisanoixis.gr με θέμα:  Για την θέση εργασίας Ειδικού Παιδαγωγού.

Η αίτηση πρόσληψης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως υποψήφιοι με αναπηρίες καθώς και υποψήφιοι με άτομο με νοητική υστέρηση στην οικογένειά τους.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, θα κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις πρόσληψης βάσει του από 26.10.2021 νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης θα λάβουν απάντηση είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (mail).

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου, τηλ.:  23330 27212 καθημερινά από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ..

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bc%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82-100-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d/