Βοηθός Διαχειριστή – (μερικής – εξ αποστάσεως) – Allrando Κοιν.Σ.Επ.

Θέση για βοηθό Διαχειριστή με θέματα τα διοικητικά και την οικονομική διαχείριση μερικής απασχόλησης:

Αρμοδιότητες

Οικονομική διαχείριση 

 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών σε σχέση με πραγματικά οικονομικά στοιχεία και σε σχέση με την υλοποίηση των έργων
 • Διατήρηση των οικονομικών φακέλων/ αρχείων των έργων και διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς
 • Υποστήριξη σύνταξης σχετικών εκθέσεων, αναφορών των έργων
 • Υποβολή εκθέσεων δαπανών
 • Πραγματοποίηση πληρωμών

Διοικητική υποστήριξη

 • Διατήρηση χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων ΔΣ, ΓΣ, επιτροπών
 • Σύνταξη εισηγήσεων και αποφάσεων ΔΣ και ΓΣ και επιτροπών
 • Διατήρηση των εσωτερικών βάσεων δεδομένων
 • Διατήρηση των αρχείων υπαλλήλων (φυσικά και ψηφιακά)
 • Διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης για δεδομένα πελατών και εξωτερικών συνεργατών
 • Διατήρηση του πρωτοκόλλου
 • Οργάνωση και αποθήκευση, και εκτύπωση εταιρικών εγγράφων, ανάλογα με τις ανάγκες
 • Διατήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης γραφείου (ειδικότερα λογισμικό MS Office και Google Workspace)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Γνώσεις κατάρτισης, αναμόρφωσης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, ιδιαίτερα το Microsoft Excel) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Διάρκεια απασχόλησης:

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 15/09/2022 έως 31/12/2022 με δυνατότητα ανανέωσης.

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως): 10 ώρες

Η φύση της εργασίας είναι κατά βάση εξ’ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο allrando.coop@gmail.com έως 10/09/2022

Η Allrando Κοιν.Σ.Επ. εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος/-ια διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/allrando-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd-%cf%83-%ce%b5%cf%80-100-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae/