Υπάλληλος Γραφείου /Στέλεχος διοικητικού-προσωπικού έργου ΝΟΣΤΟΣ – Αθήνα

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο στόχο την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στο
πλαίσιο του Έργου: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την
υλοποίηση της Δράσης “ESTIA 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή
προστασία”» το οποίο υλοποιεί ο φορέας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου, αναζητά συνεργάτες/ριες για την ακόλουθη θέση
εργασίας στα κεντρικά του φορέα στην Αθήνα:

Κωδ.
Θέσης
Ειδικότητα Απαραίτητα προσόντα:
ΚΑ8 Υπάλληλος Γραφείου /
Στέλεχος διοικητικού-
προσωπικού έργου
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης.
*Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας.
2. Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής από Δημόσιο ή
Ιδιωτικό Φορέα (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
3. Πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ
(Microsoft Word, Excel, Internet) από Δημόσιο
ή Ιδιωτικό Φορέα.
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)
έτους σε αντίστοιχο πρόγραμμα.
Επιθυμητά προσόντα:
1. Επιθυμητή η γνώση του Πληροφοριακού
Σύστηματος Εργάνη.
2. Γνώση διαδικασιών ενημέρωσης μητρώου
ΜΚΟ.

Τα παραπάνω προσόντα είναι τα ελάχιστα επιθυμητά. Οποιοδήποτε επιπλέον
σχετικό προσόν ή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.
Επιπρόσθετα, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική
τους θητεία ή νομίμως και μονίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτήν.
Διαδικασία & Ημερομηνία αποστολής βιογραφικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του φορέα CV@nostos.org.gr από 16/08/2022 έως
31/08/2022 διευκρινίζοντας ότι απαντούν στην παραπάνω ανακοίνωση
συμπληρώνοντας το σχετικό κωδικό θέσης και τον τίτλο του προγράμματος.
Ο φορέας θα εξετάζει τις αιτήσεις με τη σειρά που έρχονται στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και θα καλεί σε συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους μέχρι την κάλυψη
των κενών θέσεων ή των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν.
Δικαιολογητικά θα προσκομίζουν μόνο όσοι/ες επιλεχθούν για τις αντίστοιχες θέσεις
εργασίας.

Πηγή : https://workenter.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf