ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική» (Applied Bioinformatics) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Τα Τμήματα Βιολογίας, ΑΠΘ (http://www.bio.auth.gr/) και Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΔΙΠΑΕ (https://www.ihu.gr/ucips/sst/general-information) προτίθενται να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική (Applied Bioinformatics) και απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 60 θέσεων (κατ’ ανώτατο όριο) μεταπτυχιακών φοιτητών.
Επισημαίνεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξή του. Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα υπάρξει προκήρυξη και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση αιτήσεων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε μεθόδους διαχείρισης και ανάλυσης ψηφιοποιημένων βιολογικών δεδομένων και μοριακών δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε βιολογικά συστήματα. Στόχος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφή Τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού και η εκπαίδευσή τους σε τομείς της Βιοπληροφορικής που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον για τη δημιουργία ενός
ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία παραγωγή βιολογικών δεδομένων στη χώρα μας και διεθνώς. Οι απόφοιτοι/ες του ΔΠΜΣ θα μπορούν να καλύψουν εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου, η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το Πρόγραμμα απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική/Applied Bioinformatics.
H γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.000 € για πολίτες της ΕΕ (1000 € ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης) και 4500 € για
πολίτες κρατών εκτός ΕΕ (1500 € ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης). Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη των εξαμήνων φοίτησης.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι 1) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΠΜΣ, 2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017 και μόνο ένας/μία κατ’ έτος.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.; https://www.doatap.gr/) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αρχεία jpeg ή pdf) που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Τίτλοι προπτυχιακών και, αν υπάρχουν, μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Πιστοποιητικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων
  σπουδών με αντίστοιχους Ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστήμια ή
  Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του
  Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές υποβάλλονται απευθείας από τους υπογράφοντες και στις
  δύο διευθύνσεις ikappas@bio.auth.gr, spapakostas@ihu.edu.gr, και κοινοποίηση στη διεύθυνση
  info@bio.auth.gr.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Προσωπική τοποθέτηση (personal statement) του υποψηφίου που εξηγεί το υπόβαθρό του, το
  ενδιαφέρον του για επιστημονικά θέματα του ΔΠΜΣ, τις προσδοκίες του από το ΔΠΜΣ, καθώς και τυχόν
  επαγγελματική συνάφεια.
 • Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή
  του.

Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται με ηλεκτρονική αποστολή και στις δύο διευθύνσεις ikappas@bio.auth.gr, spapakostas@ihu.edu.gr και κοινοποίηση στη διεύθυνση info@bio.auth.gr με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική». Οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Προγράμματος μέχρι τις 31/08/2022.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα https://websites.auth.gr/appbio/ (βλ. σχετικά αναρτημένα έγγραφα).