Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) Ερευνητικής Υποτροφίας με αντικείμενο τις «Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις» εις μνήμην Θεόδωρου Κουλουμπή

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), τιμώντας την μνήμη του συνιδρυτή του Ιδρύματος, Θεόδωρου Κουλουμπή, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας ερευνητικής υποτροφίας στη μνήμη του, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε υποψήφιο/α διδάκτορα ή μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια με επιστημονικό αντικείμενο τις «Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις».

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός έτους.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 12.000 € και επιπλέον έξοδα μετακίνησης και διαμονής για συλλογή στοιχείων της έρευνας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στο ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων.
 • Αξιόλογο ερευνητικό έργο. Συναφούς αντικειμένου δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, ανεξάρτητη σκέψη, ικανότητα συνεργασίας.

Υποχρεώσεις Υποτρόφου:

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος υποχρεούται:

 • Να υλοποιήσει το ερευνητικό του/της πρόγραμμα για το οποίο έλαβε την υποτροφία και όπως αυτό συμφωνηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος. Η μελέτη που θα εκπονήσει θα περιληφθεί στις εκδόσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Να υποβάλει, στους έξι μήνες πριν τη λήξη της υποτροφίας, έκθεση προόδου της έρευνάς του/της και τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 • Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του/της σε δημόσια εκδήλωση.
 • Να αναφέρει το ΕΛΙΑΜΕΠ σε κάθε δημοσίευση που θα αφορά στην έρευνά του/της.

Προθεσμία Υποβολής: 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “R.Sch_22”, και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή και ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων συνδέεται με το επιστημονικό πεδίο της έρευνας αυτής.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής.
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (στα αγγλικά).

Διαδικασία Επιλογής:

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος προεπιλέγει τους/τις επικρατέστερους/ες οι οποίοι/ες θα προσκληθούν σε συνέντευξη για να καταλήξει στην απόφασή της.

Κάθε υποψήφιος/α θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησης με προσωπικό e-mail στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

πηγή: https://www.eliamep.gr/vacancy/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-1-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd/