Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων (2022-2023)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί, σε όσους ενδιαφέρονται, ότι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη ως:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων, (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 20 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου 2022.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 €
  • Έώς τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 1.500 €
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 1.500 €

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

  • Εγγραφή του φοιτητή: 450 €
  • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου: 750 €

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Διαδικασίες

Αρχικά, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτησή υποψηφιότητας  στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://masterebl.ihu.gr.

Αφού αξιολογηθεί η αίτηση θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη. Μέχρι το στάδιο αυτό θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τέλος, θα ανακοινωθεί η επιλογή ή μη της υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. και σε περίπτωση επιτυχούς επιλογής θα πρέπει να γίνει η καταβολή της Α΄ δόσης των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (εδώ)

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στη γραμματεία του ΠΜΣ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά το χρονικό διάστημα των συνεντεύξεων και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Για υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ).

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197 – e-mail: master-ebl@ihu.gr

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/tei-anat-makedonias-thrakis-oikonomika-kai-dikaio-ton-epiheiriseon,1663