Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση (2022-2023)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6- 10-2020, Τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Ο/η υποψήφιος/ια επιλέγει το τμήμα φοίτησης κατά την υποβολή της αίτησής του/της.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100€, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις (600€ στην έναρξη του 1ου εξαμήνου και 500€ στην έναρξη του 2ου εξαμήνου).

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές από 23/08/2022 έως 15/09/2022.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://teachedumsc.uowm.gr (σύνδεσμος μενού «ΑΙΤΗΣΗ»).

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://teachedumsc.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και της Κοσμητείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ

Δημήτριος Λούγκας

Τηλ: +30 23850 54614

e-mail: teachedu@uowm.gr

Γραμματεία Κοσμητείας

Ηλίας Ίνδος

Τηλ: +30 23850 55045

e-mail: teachedu@uowm.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/09/22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/tei-dyt-makedonias-epistimes-tis-agogis-ekpaideusi-ekpaideutikon-se-kainotomes-proseggiseis-sti-dida,2196