Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ), της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΟΠΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος ΔΙΛΙΝ στοχεύει στην προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και την παραγωγή καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το πλαίσιο των διατάξεων των Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/04.08.2017), 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.07.2008) και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του ΤΔΙΛΙΝ, όπως έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται αυστηρά το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου με 15η Σεπτεμβρίου 2022, με στόχο έναρξης των επιλεχθέντων υποψηφίων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf, συμπληρώνοντας τη φόρμα στη διεύθυνση: https://www.pms.uoa.gr/aitisi-ypopsifiotitas/.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ ΤΔΙΛΙΝ).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου Τμήματος ΑΕΙ. Για κατόχους τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής υποβολή πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για κατόχους τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής υποβολή πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισόκυρου δημόσιου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου B2) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή εργοδότες, με τους/τις οποίους/ες ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α έχει ακαδημαϊκή σχέση.
 9. Συνοπτικό και ολοκληρωμένο Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, όπου τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία, επιστημονική σημασία και ερευνητική καινοτομία του θέματος.
  Η Ερευνητική Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
  1. Προτεινόμενο θέμα και τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής και σημασία του
  2. Περίγραμμα και πλάνο εκπόνησης της Διατριβής
  3. Κίνητρα, σκοπός, στόχοι, κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα της Διατριβής
  4. Ενδεικτική βιβλιογραφία
  5. Σύνοψη ερευνητικής μεθοδολογίας που θα εφαρμοσθεί
  6. Προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και σημασία τους
  7. Προτεινόμενη γλώσσα (ελληνική ή αγγλική) συγγραφής της Διατριβής
  8. Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια, όπου αναφέρεται η αποδοχή ανάληψης επίβλεψης της προτεινόμενης Διατριβής.
   Για το στοιχείο αυτό θα ήταν σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι/ες να έρθουν σε επαφή με τον/την προτεινόμενο Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια πριν την υποβολή της πρότασης.
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην υποστήριξη της υποψηφιότητας (Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα δημοσιεύσεων, πρακτικά συνεδρίων κ.α.) του/της ενδιαφερόμενου/νης.

Με την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και την αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον/την υποψήφιο/α σε συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας. Ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στη συνέχεια προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει αν ο/η υποψήφιος/α πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 2467/19.5.2022 τ. Β’), για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και λαμβάνει την τελική απόφαση περί αποδοχής ή μη της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί επίσης το αν ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας είναι σκόπιμο να παρακολουθήσει επιπλέον εξειδικευμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων αναρτώνται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.pms.uoa.gr/).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 22280 99513, 99514).

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikon-diatrivon-tou-tmimatos-diaheirisis-limenon-ka,2009