Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Μονίµων Αξιωµατικών στη Γενικη Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερµηνέων.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται:

  • 2 θέσεις Μονίµων Αξιωµατικών στη Γενικη Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερµηνέων Αγγλικής γλώσσας
  • 1 θέση  Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενικη Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερµηνέων Γαλλικής γλώσσας
  • 1 θέση Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερµηνέων, Γερµανικής γλώσσας
  • 1 θέση Μονίµου Αξιωµατικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερµηνέων, Τουρκικής γλώσσας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στους χώρους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Βάρη Αττικής).

Προσόντα υποψηφίων

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
  • Να µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, την 31 ∆εκεµβρίου του έτους διεξαγωγής του διαγωνισµού.
  • Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει τo π.δ. 11/2014 (Α΄ 17).
  • Να υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως έφεδροι Αξιωµατικοί ή ως µόνιµοι Υπαξιωµατικοί ή ως Οπλίτες ή ευρίσκονται νοµίµως εκτός στρατεύµατος, δεν έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθµό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας για λόγους σωµατικής ανικανότητας, πειθαρχίας ή τάξης.
  • Αποδεδειγµένη γνώση άλλης (δευτερεύουσας) ξένης γλώσσας, πέραν αυτής για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισµός, µεταξύ των γλωσσών αγγλικής, αραβικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, τουρκικής και ρωσικής καθώς και γλωσσών χωρών της βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί επιθυµητό προσόν.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ενός τουλάχιστον από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισµένου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη (σελ. 3-4)

Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες (εκτός στρατεύματος) καθώς και υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραµµατεία (Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών ∆ιαγωνισµού Αξκών Διερµηνέων) Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός.

Οι υποψήφιοι, που θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα υποβληθούν στη συνέχεια, σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, (ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες).

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/prokhry3h-iagwnismoy-katata3hs-monimwn-a3iwmatikwn-iermhnewn-toy/