Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 711η, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου

Α) για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «DRONES@STEAM: FOSTERING DIGITAL TRANSFORMATION IN VET SCHOOLS AND CREATING NEW JOB PROSPECTS IN THE LABOUR MARKET» (Ε-12559) – (ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Erasmus+/709η συν. Δ.Σ. / 17-06-2022).

Θέση 1 : Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ για Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 2 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και
Προγραμματιζόμενα Drones), θεμάτων απασχολησιμότητας και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 3 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματιζόμενα Drones), και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη

Β) για τρείς (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Autonomous, scalablE, tRustworthy, intelligent European meta Operating System for the IoT edgecloud continuum- aerOS» (HORIZON EUROPE/Grant Agreement 101069732) (Ε-12565).

Θέση 1 – 3 : Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28/08/22

Γ) για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «JOBS4ALL: STRENGTHENING THE EMPLOYABILITY AND KEY COMPETENCES OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH THE DIGITAL TRANSFORMATION AND MODERNISATION OF YOUTH WORK» (Ε-12546) – (ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Erasmus+/709η συν. Δ.Σ. / 17-06-2022).

Θέση 1 :Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ για Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες και Παραδοτέων σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 2 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματιζόμενα Drones), θεμάτων απασχολησιμότητας και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 3 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματιζόμενα Drones), θεμάτων απασχολησιμότητας και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματαγια νέους και Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28/08/22

Το ΕΚΕΦΕ “Δ” προκηρύσσει τη πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ερευνητών/τριών Β’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).

Θέση 1 : Νανοπορώδη υλικά και μεμβράνες για περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη φωτοκατάλυση.

Θέση 2 : Δενδριτικά Πολυμερή – Υγροί Κρύσταλλοι.

Θέση 3 : Υπολογιστικές μέθοδοι προσομοίωσης προηγμένων ιοντικών διαλυτών και μοριακών συστημάτων.

Θέση 4 : Χαρακτηρισμός υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.

Θέση 5 : Μέθοδοι μοριακής προσομοίωσης σε πορώδη υλικά.

Θέση 6 : Αρχαιομετρία, τεχνολογία αρχαιολογικών υλικών και ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης μνημείων.

Θέση 7 : Ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών μοντελοποίησης μοριακών συστημάτων.

Θέση 8 : Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων. 

Θέση 9 : Αρχαιομετρία, με έμφαση στις μελέτες πλάσματος, μετάλλων της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη γεωαρχαιολογία/παλαιοπεριβάλλον.

Θέση 10 : Σύνθεση οργανικών ενώσεων με έμφαση στην ολική σύνθεση βιοδραστικών φυσικών και άλλων προϊόντων και με εφαρμογή στη φαρμακευτική χημεία, στη νανοηλεκτρονική και τις νανοδιατάξεις.

Θέση 11 :  Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις για εφαρμογές ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 11/09/22

Αίτηση