Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 18/09/2022.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018) με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (“Instructional Design for Online Distance Education”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θα απονέμεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο αριθμός εισακτέων στο Κοινό Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι.


Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:
α. Στο κοινό Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
γ. Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις πέντε γλώσσες της Ε.Ε (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 14ης/1/2022. (δείτε εδώ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα κατωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. www.primedu.uoa.gr).
• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
• Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.: www.primedu.uoa.gr).
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018, τα οποία επισυνάπτονται) καλούνται να υποβάλουν από 14/04/2022 έως 18/09/2022την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών).

Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Τέλη φοίτησης
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγονται δια ζώσης σε τέσσερις (4) κύκλους μαθημάτων ανά εξάμηνο (Συνήθως μία ημέρα μέσα στην εβδομάδα και ώρες 18.00-21.00, Παρασκευή και ώρες 15.00-21.00, Σάββατο και Κυριακή και ώρες 9.00-18:00) και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη) σε ποσοστό μέχρι 35%. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Δ.Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στο ποσό των 3.000 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως:
Α. Το ποσό των 750,00 ευρώ με την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ
Β. Το υπόλοιπο ποσόν των 2.250,00 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (750 X 3)
Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/τριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Αναλυτικά την προκήρυξη, την αίτηση συμμετοχής και το πρότυπο του βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ. / Παράταση

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/ekpa-ekpaideutikos-shediasmos-diadiktyakis-online-ekpaideusis,1929