Παροχή διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ(MIS) 5180696, κωδ. ΕΛΚΕ 80846), η οποία
εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191), και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για εξήντα μία (61) θέσεις που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, στο πλαίσιο των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά Επιστημονικό πεδίο και των μαθημάτων ανά θέση. Ο Πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και Πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για καθένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα επιστημονικά πεδία των θέσεων αυτών.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 23:59 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4b201fe9-b199-4f00-9a90-
44894d689a20
.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email:) Akad-empeiria-aegean@aegean.gr