ΕΚΚΑ: Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής)

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) για την υλοποίηση της Πράξης «Προκαθορισμένη Πράξη 4 – Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας». με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150049 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 –
2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών
Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» ανακοινώνει προσλήψεις στις κάτωθι ειδικότητες:

  • ΠΕ Ψυχολόγων
  • ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  • ΠΕ Κοινωνιολόγων / Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • ΠΕ / ΤΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ / ΤΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού
  • ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Διερμηνέων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: 09/08/22 – 18/08/22

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο