Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ “Σπουδές στα Μαθηματικά” Ακαδ. έτος 2022-23

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», το
οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω ειδίκευση σε μια από
τις Kατευθύνσεις :
▪ «Θεωρητικά Μαθηματικά»
▪ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς
και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις
Θετικές Επιστήμες.
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
(α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού
επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που
θεραπεύει το πρόγραμμα,
(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για
την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια
εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές
και τεχνολογικές εξελίξεις.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της
Διπλωματικής Εργασίας, με ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών, τα έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι. Για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά» κατ’
ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών, Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι. κατόπιν
γραπτής εξέτασης, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι
θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία
εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/,
αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf
Υποψήφιοι/ες δύνανται να είναι και όσες/οι θα καταστούν πτυχιούχοι/χες κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα
παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά από 16/08/2022 έως και 21/09/2022