ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1]
«Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου» [eAegean R&D Network]

ΘΕΣΗ 1: Ένας/ Μία (1) Εξωτερικός/η Συνεργάτης/τρια για τον Σχεδιασμό της Πληροφορίας
(information design) και την Οπτικοποίηση Δεδομένων (infographics) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
0.0.4)

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με τον γραφιστικό σχεδιασμό ή την
γεωπληροφορική ή την επικοινωνία & τα ψηφιακά μέσα. [απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, σχετικός με την επικοινωνία και τις
νέες τεχνολογίες. [απαιτούμενο]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Καλή (Β2) γνώση [5]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [8]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [10]
 Γνώση χειρισμού Η/Υ [Βαθμός: 10]
 Εμπειρία σε information design, σχεδίαση εποπτικού υλικού, information
visualization, infographic, χαρτογραφία και επιμέλεια εκδόσεων
[Μέγιστη βαθμολογία: 30]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη [10]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη [20]
o Εμπειρία από πέντε (5) έτη και άνω [30]
 Γνώση στα ακόλουθα λογισμικά πακέτα: [Βαθμός 15, Αθροιστικά]
o Quantum GIS [5]
o ESRI Arcmap, ARGIS pro [5]
o Adobe Creative All [5]
 Γνώση σε θέματα οπτικής αντίληψης στο σχεδιασμό (visual perception in design)
[Βαθμός 5]

ΘΕΣΗ 2: Ένας/ Μία (1) Εξωτερικός/η Συνεργάτης/τρια ως υποστηρικτικό προσωπικό στη
διαχείριση δεδομένων καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0.0.8 )

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ των Θετικών Επιστημών της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
[απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, σχετικός με την ανάλυση και
διαχείριση δεδομένων [απαιτούμενο]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Καλή (Β2) γνώση [5]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [8]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [10]
 Γνώση χειρισμού Η/Υ [Βαθμός: 10]
 Εμπειρία στη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών καθώς
και εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων [Μέγιστη βαθμολογία: 30]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη [10]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη [20]
o Εμπειρία από πέντε (5) έτη και άνω [30]
 Γνώση στα ακόλουθα λογισμικά: [Μέγιστη βαθμολογία 20, Αθροιστικά]
o Excel [5]
o MySQL [5]
o PowerBi [5]
o RStudio [5]

ΘΕΣΗ 3: Ένας/ Μία (1) Εξωτερικός/η Συνεργάτης/τρια ως υποστηρικτικό προσωπικό
δράσεων προβολής και επικοινωνίας και εκπαιδευτικών δράσεων της Πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ: 0.0.9)

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ των Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, ή Θετικών Επιστημών, ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
[απαιτούμενο]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Καλή (Β2) γνώση [5]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [8]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [10]
 Γνώση χειρισμού Η/Υ [Βαθμός: 10]
 Εμπειρία ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας καθώς και στην ανάπτυξη
ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών [Μέγιστη βαθμολογία: 30]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη [5]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη [15]
o Εμπειρία από πέντε (5) έτη και άνω [30]
 Εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη εθνικών ή ευρωπαϊκών ερευνητικών,
αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών έργων [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη [5]
o Εμπειρία από δύο (2) έως και πέντε (5) έτη [10]
o Εμπειρία από πέντε (5) έτη και άνω [20]

ΘΕΣΗ 4: Ένας/ Μία (1) Εξωτερικός/η Συνεργάτης/τρια ως υποστηρικτικό προσωπικό
δικτύωσης χρηστών υπηρεσιών (80476 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0.0.10)

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστήμιου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή
Διοίκησης, ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών,
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο
σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 Ενεργός/ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή
Διοίκησης, ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών
[απαιτούμενο]
 Βαθμός Πτυχίου ή Διπλώματος [Μέγιστη Βαθμολογία: 30]
o Βαθμός πτυχίου από πέντε (5) έως πέντε και ενενήντα εννέα (5,99)
[0, δεν βαθμολογείται]
o Βαθμός πτυχίου από έξι (6) έως έξι και ενενήντα εννέα (6,99) [7]
o Βαθμός πτυχίου από επτά (7) έως επτά και ενενήντα εννέα (7,99)
[18]o Βαθμός πτυχίου από οκτώ (8) έως και οκτώ και ενενήντα εννέα (8,99)
[24]
o Βαθμός πτυχίου από (9) και άνω [30]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
o Καλή (Β2) γνώση [10]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [15]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [20]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ερευνητικών ή
αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
o Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω [20]

ΘΕΣΗ 5 – Ένας-Μία (1) συνεργάτης/τρια Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως βοηθός για
την διαχείριση και υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης [e- Aegean R&D Network].
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0.0.12)

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστήμιου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμημάτων Σχολών Κοινωνικών
Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών, ή Φιλοσοφικών Επιστημών Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
[απαιτούμενο]
 Ενεργός μεταπτυχιακός φοιτητής Τμημάτων Σχολών Διοίκησης, ή Κοινωνικών
Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών [απαιτούμενο]
 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [Βαθμός: 10]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
o Καλή (Β2) γνώση [10]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [15]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [20]
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
o Καλή (Β2) γνώση [10]
o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [15]
o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [20]
 Εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή
αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ερευνητικών ή αναπτυξιακών και
επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
o Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω [20]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το
αργότερο έως την Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/962e567e-8d52-47ed-8dcacec7e5d64e31