ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [2] «Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου» [e- Aegean R&D Network]

ΘΕΣΗ 1 – Ένας-Μία (1) συνεργάτης/τρια Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως βοηθός για

την διαχείριση και υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης [e- Aegean CulTour]. (ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ: 0.0.1)

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστήμιου και ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τμημάτων Σχολών Κοινωνικών

Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών, ή Φιλοσοφικών Επιστημών Πανεπιστημίων της

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

[απαιτούμενο]

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

[απαιτούμενο]

  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [Βαθμός: 10]
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]

o Καλή (Β2) γνώση [10]

o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [15]

o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [20]

  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]

o Καλή (Β2) γνώση [10]

o Πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση [15]

o Άριστη (Γ2/C2) γνώση [20]

  • Εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή

αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ερευνητικών ή αναπτυξιακών και

επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη βαθμολογία: 20]

o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]

o Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω [20]

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Αυγούστου 2022 23:59