Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει 11 θέσεις

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «AI4EUROPE: AN AI ON-DEMAND PLATFORM TO SUPPORT RESEARCH EXCELLENCE IN EUROPE» (Ε-12563) – Grant Agreement No 101070000, προκηρύσσει την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για έντεκα (11) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για την ολοκλήρωση εργαλείων και υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Θέση 2 : Μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη για μοντελοποίηση δεδομένων και περιεχομένου.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού συνεργάτη έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη διαχείριση οντολογιών.

Θέση 4 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα εκδημοκρατισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ΤΝ.

Θέση 5 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Θέση 6 : Μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων στο πεδίο των κοινωνικών/πολιτικών επιστημών και της εκπαίδευσης.

Θέση 7 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης μεγάλων δεδομένων.

Θέση 8 : Μία (1) θέση Συνεργάτη σε θέματα Διαχείρισης Ψηφιακής Επικοινωνίας.

Θέση 9 : Μία (1) θέση Συνεργάτη για τη διοικητική διαχείριση έργου.

Θέση 10 : Μία (1) θέση Συνεργάτη για θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών έργων.

Θέση 11: Μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη σε συστήματα μηχανικής μάθησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: “Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2022-2305 Προκήρυξη”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πηγή : https://www.demokritos.gr/jobs/015-2022-2305/

Προκήρυξη :