Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, οι χρήστες δε θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο τους.

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

– Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία νέα αίτηση ή τροποποίηση υπάρχουσας αίτησης δε θα είναι δυνατή.

– Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και την παραπάνω ημερομηνία δε θα εξεταστούν.

Ενημέρωση μητρώου και εγγραφές εδώ

*Ανατρέξτε στα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα ΙΕΚ που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να εντοπίσετε μαθήματα συναφή με τον τίτλο σπουδών σας.