Σύμβαση έργου – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα – συνάφεια με τμήμα Περιβάλλοντος

Έχοντας υπόψη την αριθμ.: 34 απόφαση της 8ης/13.07.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (μονάδα Σίνδου), εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «PRIMA».
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο τη συμβολή :
• Στην ανάπτυξη κι εφαρμογή των δράσεων επαφής κι αλληλεπίδρασης με τους ενδιαφερόμενους φορείς (Learning Action Alliances, Πακέτο Εργασίας WP2).
• Στην αναγνώριση του πλαισίου διακυβέρνησης και πολιτικής του Συμπλέγματος (NEXUS) Water-Ecosystems-Food-Climate (WEFC) και τη διαμόρφωση σχετικών σεναρίων (Πακέτο Εργασίας WP3).
• Στη διαμόρφωση δεικτών εκτίμησης και ανάλυσης του Συμπλέγματος WEFC, καθώς και τη διαμόρφωση της συμμετοχικής μοντελοποίησης των δυναμικών του συστήματος αυτού (participatory system dynamics modeling) (Πακέτο Εργασίας WP4).
• Στην αναγνώριση και τον σχεδιασμό λύσεων φυσικής βάσης (nature-based solutions) για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Συμπλέγματος WEFC (Πακέτο Εργασίας WP5).
• Στην τεχνο-οικονομική ανάλυση και τις σχετικές δράσεις του έργου (Πακέτο Eργασίας WP6).
• Στην ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου (Πακέτο Eργασίας WP7).
• Στην πιλοτική εφαρμογή των μεθοδολογιών του έργου LENSES στις 2 επιλεγμένες υπολεκάνες που βρίσκονται στο Δέλτα του Πηνειού και στο Υδρολογικού Παρατηρητήριο του Πηνειού (περιοχή Αγιάς Λάρισας) (Πακέτο Eργασίας WP8).
• Στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου LENSES (Πακέτο Eργασίας WP9).
• Στην ανάπτυξη κι εκτέλεση υδρολογικών/υδρογεωλογικών μοντέλων (ενδεικτικά SWAT, MODFLOW) που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP4, WP5 και WP8.
• Στην προετοιμασία των αναφορών και παραδοτέων όλων των παραπάνω αντικειμένων.

Απαραίτητα Προσόντα
– Πτυχίο ή Δίπλωμα AEI Γεωπονίας ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωλογίας ή Τμήματος Περιβάλλοντος σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με αντικείμενο σχετικό με την προστασία-διαχείριση υδατικών πόρων ή/και το περιβάλλον σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Επιθυμητά προσόντα
– Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης σχετική με την επίλυση υδατικού ισοζυγίου ακόρεστης ζώνης με χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων.
– Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της υδρολογίας ή/και των αρδεύσεων ή/και της διαχείρισης υδατικών πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες/Πηγή : https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3236:prosklisi-2994-ieyp&catid=159&Itemid=1248

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:30