Σύμβαση έργου – Αθήνα – Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας – συνάφεια με ανθρωπιστικές – κοινωνικές σπουδές

Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη /
Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», πρόκειται να αναθέσει έργο σε συνολικά ένα (1)
άτομο, σύμφωνα με τον ως κάτωθι.

Επιστημονική εποπτεία του έργου των
στελεχών των δομών / Παρακολούθηση
της δράσης των δομών.

Το έργο του/της Επόπτη/-τριας, αναλύεται ως ακολούθως:
Συνεχής παρακολούθηση του έργου της λειτουργίας και της οργάνωσης των
Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των
παιδιών τους, καθώς και επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη των στελεχών των
δομών αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα :

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή
αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή αντίστοιχος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος της
αλλοδαπής
3) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας.
4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5) Πενταετής (5) εμπειρία στον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων σε θέματα
ισότητας των φύλων ή/ και σε θέματα κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
6) Εξειδικευμένη διετής (2) εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
γυναίκες θύματα βίας ή/και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

Πηγή : https://www.kethi.gr/nea/yp-arithm-52022-mis-5000490-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται στις 15-09-2022