Σύμβαση έργου, υποστήριξη γραμματείας, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για Υποστηρικτική δράση στο πλαίσιο της γραμματείας του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη.
Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία ανάρτησης στη διαύγεια έως 31/08/2023 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης με ανάλογη αμοιβή μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.
Συνολικό κόστος σύμβασης: έως 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών) και με κόστος ανθρωπομήνα έως 833,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών)

Απαραίτητα Προσόντα (κριτήρια αξιολόγησης 1-4) :
1. Πτυχίο Τμημάτων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία σε υποστήριξη προγραμμάτων τουλάχιστον έξι (6) μήνες

Πηγή/προκήρυξη : https://www.kep.unipi.gr/c233-pee-202209410-21072022/