Σύμβαση έργου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «LagoMeal-Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλλόχθονων ιχθύων του γένους Lagocephalus. Παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή Μεσογειακών εκτρεφόμενων ειδών θαλασσοκαλλιέργειας» με Κ.Ε (03.6032004/001).

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής,
Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Το άρθρο 93 του Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2) Το άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3) Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
4) Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
5) Την απόφαση Γ11 της 366ης/23.12.2020 του ΕΛΚΕΘΕ έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου «LagoMeal-Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλλόχθονων ιχθύων του γένους Lagocephalus. Παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή Μεσογειακών εκτρεφόμενων ειδών θαλασσοκαλλιέργειας».
6) Την απόφαση Δ10 της 407ης/07 & 11.07.2022 συνεδρίας του Δ.Σ. (ΑΔΑ:.6ΞΑ0ΟΡΡΘ-ΧΜΜ) για την έγκριση της παρούσας πρόσληψης προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος χωρίς τη διενέργεια πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του δικαιούχου θα έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του προϋπολογισμού του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «LagoMeal-Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλλόχθονων ιχθύων του γένους Lagocephalus. Παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή Μεσογειακών εκτρεφόμενων ειδών θαλασσοκαλλιέργειας», με Κ.Ε (03.6032004/001) το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας & θάλασσας 2014 – 2020, και αφορά τη Καινοτομία που συνδέεται με την διατήρησή των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και τελεί υπό την εποπτεία του Δρ. Ιωάννη Νέγκα, Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου, υπό του κάτωθι όρους:

Περίληψη του έργου, στόχος και αντικείμενο:
Στόχος του έργου, αφορά τους ακόλουθους τέσσερεις άξονες: μείωση των οικολογικών προβλημάτων που προκαλούνται από τη παρουσία του λαγοκέφαλου και προστασία των αυτόχθονων ειδών, ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών του στην αλιεία, μείωση της πίεσης που ασκείται στους θαλάσσιους πόρους για την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ως βασικού συστατικού των ιχθυοτροφών και αξιοποίηση του ιχθυάλευρου από τον κλάδο των Ελληνικών Θαλασσοκαλιεργειών, ως μια οικονομική πρώτη ύλη. Βάσει των παραπάνω και για την υλοποίηση των στόχων του, αντικείμενο του έργου είναι: η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων απενεργοποίησης της Τετραδοτοξίνης (TTX) στους ιστούς του λαγοκέφαλου, Η παραγωγή ελεύθερου Τετραδοτοξίνης ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλου, η αξιολόγηση της διατροφικής αξίας και καθορισμός μέγιστων ποσοστών συμμετοχής του ιχθυάλευρου από λαγοκέφαλο σε σιτηρέσια για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μέσω in vitro και in vivo προσδιορισμών, η ανάπτυξη Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρου από λαγοκέφαλο και Μελέτη Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους το οποίο θα περιγράφει τη διαδικασία συλλογής και συγκέντρωσης των αλιευμένων ποσοτήτων στο σημείο (ή σημεία) επεξεργασίας και παραγωγής του.
Αντικείμενο απασχόλησης:
Ο σκοπός και οι ανάγκες που θα καλύψει η πρόσληψη σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση βιοχημικών μεθοδολογιών και μεθοδολογιών υγρής και αέριας χρωματογραφίας που αφορούν την διατροφική αξία και σύσταση ιχθυοτροφών και ψαριών συμμετέχοντας στα Πακέτα Εργασίας 3 και 4.
Ειδικότητα και προσόντα:
1. Πτυχίο ΠΕ Τμημάτων Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα συναφή με την Διαχείριση Περιβάλλοντος
3. Εμπειρία στην συγγραφή Επιστημονικών δημοσιεύσεων, Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε Ημερίδες ή Ομάδες εργασίας
4. Εργαστηριακή εμπειρία στις τεχνολογίες υλικών, ανάπτυξη και σύγκριση αναλυτικών μεθόδων, τεστ τοξικότητας, μεθοδολογίες υγρής χρωματογραφίας
5. Άριστη γνώση Αγγλικών
6. Πολύ καλή γνώση Γαλλικών
Θα συνεκτιμηθούν:
Εμπειρία στη συμμετοχή και υποστήριξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θεματικό αντικείμενο την Βιοτεχνολογία.
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με τη προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου.
Διάρκεια έργου: 30 μήνες, από 27/11/2020 έως 26/05/2023.
Διάρκεια σύμβασης εργασίας: Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου μέχρι τη χρονική λήξη του έργου. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ο δικαιούχος θα υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτός σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα. Μετά από εισήγηση του Ε.Υ και απόφαση του Δ.Σ του ΕΛΚΕΘΕ δύναται ο μισθωτός να απασχοληθεί και σε άλλα έργα του ίδιου προγράμματος τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και λαμβάνοντας προς τούτο τις νόμιμες αποδοχές για υπερεργασία ή πρόσθετη αμοιβή.
Τόπος εκτέλεσης εργασίας: Εγκαταστάσεις ΙΘΑΒΒΥΚ στην Ανάβυσσο.
Αμοιβή: Η αμοιβή της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (Α 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του Ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες του αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4452/2017 όπως ισχύει σήμερα. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@hcmr.gr το αργότερο έως τις 03/08/2022 (πληροφορίες Λάλου Χ. τηλ.2291076331).

Πηγή : https://calls.hcmr.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%83-1-%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc-58/