Σύμβαση έργου – Ανάλυση και επεξεργασία δειγμάτων ζωοβένθους από πάρκα υδατοκαλλιέργειας – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ανάπτυξη Οδηγιών, Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μονάδων
Υδατοκαλλιεργειών-Εφαρμογή Μοντέλου Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης -Εκτίμηση
Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα-Πιλοτική Εφαρμογή.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι ή άλλο ισότιμο της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Συστηματική & Οικολογία των πολυχαίτων.
3. Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δειγμάτων μακροβενθικής πανίδας και τη συστηματική των πολυχαίτων.
4. Πιστοποιημένος Δύτης Επιστημονικής κατάδυσης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις Εργαστηρίου Ιζηματολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://uproskliseis.upatras.gr/ , μέχρι
την 05/08/2022 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης) και ώρα 23.59’.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/08/2022