Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση υπ. αριθμ. 12/16-06-2022 , Θέμα 5ο της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μελών ΔΕΠ του Τμήματος για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Δείτε εδώ αναλυτικά τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 04.07.2022 έως και  την Παρασκευή 30.09.2022 σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.

Η σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον/την υποψήφιο/α μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών) θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποθηκευτούν σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ pdf αρχείο, το οποίο θα πρέπει να αναρτήσουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/pLTyKjXF1mphNWkn7 . Για την ανάρτηση θα πρέπει να διαθέτουν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό Google. Στον ίδιο σύνδεσμο και μέχρι την ίδια προθεσμία, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε να αναρτηθούν και οι συστατικές επιστολές από τους ίδιους τους/τις συντάκτες/ριες ή εναλλακτικά να τις έχουν στείλει οι συντάκτες/ριες είτε ηλεκτρονικά είτε με ταχυδρομείο/ταχυμεταφορά στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100 Καστοριά, τηλ. 2467440020, email: sec-cdm@uowm.gr). Η μη υποβολή των συστατικών επιστολών θα εκληφθεί ως μη σύσταση του/της υποψηφίου/ας. Συστήνεται η έγκαιρη ανάρτηση/αποστολή των συστατικών επιστολών από τους/τις συντάκτες/ριες ενώ  η αίτηση να συμπληρωθεί σε επόμενο διάστημα αφού επιβεβαιώσουν ότι έχουν ήδη αναρτηθεί/σταλεί οι συστατικές επιστολές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

β. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

γ. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

δ. Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχουν).

ε. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους/τις συντάκτες/ριες.

στ. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

ζ. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

η. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας, αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα κ.τ.λ.).

θ. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) όπως περιγράφεται παρακάτω.

ι. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης, με εξαίρεση το αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εφόσον κατατεθεί αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

Το προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση), θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, Θεματική Περιοχή/Περιοχές (“Areas of interest”) και από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις – Κλειδιά (“Keywords”).

β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.

γ. Σύνοψη των, κατά κρατούσα επιστημονική πρακτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (“Literature Review and State of Art”).

δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (“Contribution to Science”).

ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις της διδακτορικής διατριβής (“Research Propositions”).

στ. Μεθοδολογία Έρευνας (“Research Methodology”).

ζ. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος μέλους (“Relevance”).

η. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών επιμέρους φάσεων/σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού (“Gantt Chart”).

θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση (“References”).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο τηλέφωνο 2467440020-21 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sec-cdm@uowm.gr .

Η διαδικασία της τελικής επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες στην αναλυτική προκήρυξη που βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30.09.22

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-theseis-ypopsifion-didaktoron-sto-tmima-epikoinonias-kai-psifiakon-meson-tou-panepistimiou-dytikis-makedo,1967