ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Το Διϊδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική
Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy
Theory and Praxis») (ΦΕΚ 3557 τ. Β’ 08/07/2022). Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα
μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη (απόγευμα, από 3 ώρες κάθε μέρα) και
Σάββατο πρωί και μεσημέρι (6 ώρες), εξ αποστάσεως και δια ζώσης σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Όλες οι διαδικασίες εξετάσεων και το colloquium γίνονται διά ζώσης στην Πάτρα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.
Απονεμόμενος τίτλος
Διϊδρυματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχει δύο ειδικεύσεις:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.


Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι φοιτητές κατά τη δήλωσή τους αναφέρουν για ποια από τις δύο κατευθύνσεις κάνουν αίτηση. Αν δηλώσουν και τις δύο κατευθύνσεις τότε πρέπει να τις δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.
(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την
εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του
Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 30/9/2022.
(γ) να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των
προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα πιο κάτω και στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).
Υποβολή φακέλου Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 18/07/2022
έως τις 25/08/2022.
Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 09/09/2022.
Σε περίπτωση κενών θέσεων η προκήρυξη μπορεί να επαναληφθεί από 05/09/2022
ως 25/09/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη:

https://mahep-upatras.gr

https://www.edu-sw.upatras.gr/d-d_pms_-mahep-eisagogi…/