ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη µε αριθµ. 16η /24.06.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων µε σύμβαση έργου πλήρους ή µερικής απασχόλησης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/11 όπως ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, µε σκοπό τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα µε τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.
Το έργο που δύναται να ανατεθεί στους επιλεγέντες επιστήµονες δύναται να περιλαµβάνει τα εξής:
• Υλοποίηση επικουρικής διδασκαλίας µαθηµάτων και εργαστηρίων του Π.Π.Σ.
• Διοργάνωση και υλοποίηση της εξέτασης των ανατεθέντων µαθηµάτων κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, καθώς και κάθε άλλης εξεταστικής περιόδου που τυχόν ορισθεί στο χρονικό πλαίσιο διάρκειας της σύµβασης τους
• Παροχή συμβουλών µε τήρηση ωρών γραφείου προς τους/τις φοιτητές/τριες σε συγκεκριμένες ώρες και µέρες της εβδομάδας
• Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών
• Συµµετοχή σε τριµελείς εξεταστικές επιτροπές προπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών
• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Το έργο που θα ανατεθεί στον επιλεγέντα/επιλεγείσα υποψήφιο/α διδάκτορα δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
• Επικουρία εκπαιδευτικού έργου µαθηµάτων/εργαστηρίων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
• Υποστήριξη εργαστηριακού µέρους µαθημάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
• Επιτήρηση εξετάσεων των µαθηµάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πόρων. Με τους/τις υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, θα συναφθεί σύμβαση έργου, µε αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα τους ανατεθεί.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων:
I. Πτυχίο/Δίπλωµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
II. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης από Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού
αντικειµένου.
III. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό της θέσης.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις θέσεις κατόχου διδακτορικού διπλώματος:
I. Πτυχίο/Δίπλωµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
II. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού
αντικειμένου.
III. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας για τα γνωστικά αντικείµενα όπου η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν είναι συνήθης.
IV. Διδακτική εμπειρία σε σχόλες ή τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετική µε το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α.
V. Εμπειρία από συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ή µελέτες κλπ. (αναλυτική αναφορά στο βιογραφικό σημείωμα), από τις οποίες θα τεκμηριώνεται η επιστημονική ή/και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων.
VI. Έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις (αναλυτική αναφορά στο υπόμνημα και αντίγραφα αυτών σε ηλεκτρονική µορφή) από όπου θα τεκμηριώνεται η επιστημονική εμπειρία των υποψηφίων
Η διάρκεια των συμβάσεων καθορίζεται για χρονικό διάστημα µέχρι ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ., και δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συµβάσεων δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν έως και την Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022 σε ηλεκτρονική µορφή στο e-mail της Γραµµατείας του Τµήµατος Μηχανικών Π.Ε.Σ. (gramicsd@aegean.gr) τα ακόλουθα (ανάλογα µε τη θέση) δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το γνωστικό αντικείµενο για το οποίο κατατίθεται η υποψηφιότητα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιµίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Αναλυτικό υπόµνηµα επιστηµονικού έργου
  • Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε τα γνωστικά αντικείµενα της σχετικής θέσης

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Καλλιόπη Καραγιάννη 22730-82025).